Regulamin sklepu internetowego UszyteFanaberie.pl

 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy UszyteFanaberie.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://uszytefanaberie.pl 

Sprzedawca – Klaudia Byrdy, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Uszyte Fanaberie Klaudia Byrdy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP5532568962, ul. Rolna 14, 34-325 Łodygowice.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 • Adres pocztowy: ul. Rolna 14, 34-325 Łodygowice

 • Adres e-mail: kontakt@uszytefanaberie.pl

 • Telefon: 884-094-844

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 • Sprzedawca zwraca uwagę, że faktyczny kolor produktu może różnić się od koloru wyświetlającego się w Sklepie, z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, takich jak na przykład inne ustawienia kolorów monitora Kupującego.

 • Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 • Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 • Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

 • Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:za pomocą karty płatniczej:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

  za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Przelewy 24

  za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

  gotówką w momencie odbioru osobistego towaru

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 • Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 • W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 • W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 • Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  Za pośrednictwem firmy kurierskiej

  Do paczkomatów InPost

 • Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

 • W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 • Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  żądać usunięcia wady.

 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Rolna 14, 34-325 Łodygowice.

 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

 • Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

  na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

  ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

  zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  dostępu do swoich danych osobowych,

  ich sprostowania,

  usunięcia,

  ograniczenia przetwarzania,

  przeniesienia danych do innego administratoraa także prawo:

  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 • Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 • Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 • Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

 • Załącznik nr 1 do RegulaminuPoniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Uszyte Fanaberie Klaudia Byrdy

ul. Rolna 14, 34-325 Łodygowice

adres e-mail: kontakt@uszytefanaberie.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):..............................................................................................................................- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Obecny czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych
   kontakt@uszytefanaberie.pl
(+48) 884 094 844    

Czas dostawy

Formy płatności

Polityka prywatności

Dane firmy

Dane kontaktowe

O nas

Regulamin sklepu

© 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Uszyte Fanaberie Klaudia Byrdy

ul. Rolna 14

34-325 Łodygowice

Polska

NIP: 5532568962

O FIRMIE

OBSŁUGA KLIENTA

ADRES FIRMY